KalPa Code of ConductKALPA ON SITOUTUNUT VASTUULLISEEN LIIKETOIMINTAAN

Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme kestävällä ja vastuullisella tavalla. Tämä eettinen toimintaohje saa vahvan tuen yhtiömme arvoista: luotettavuus, pitkäjänteisyys, yhteistyö ja paikallisuus.

Tämä toimintaohje koskee kaikkia kalpalaisia sekä KalPaan keskeisesti liittyviä sen ulkopuolisia ihmisiä, yhtiöitä ja yhteisöjä.

Sitoudumme esittelemään ohjeistuksemme yhteistyökumppaneillemme ja kannustamme heitä noudattamaan sitä toimintaansa soveltuvin osin.

Toimintaohje sisältää ohjeita velvollisuuksista KalPan liiketoimintaympäristöä, työntekijöitä ja yhteiskuntaa kohtaan.

LAKIEN NOUDATTAMINEN

Noudatamme toiminnassamme aina Suomen lainsäädäntöä ja määräyksiä. Kaikki työntekijät ovat velvollisia tiedostamaan työtehtäviinsä vaikuttavat sovellettavat lait ja ollessaan epävarmoja pyytämään neuvoa lakien noudattamisen varmistamiseksi.

Työntekijämme käsittelevät aina KalPan ja sen sidosryhmien arkaluontoista tietoa ehdottoman luottamuksellisesti ja pitävät huolta tietojen salassapidosta asianmukaisin toimenpitein. Kunnioitamme ja suojaamme henkilötietoja, ja niitä käsittelevien työntekijöiden odotetaan noudattavan erityistä varovaisuutta tietojen keräyksessä, käytössä ja säilytyksessä.

IHMIS- JA TYÖOIKEUDET

Kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskevat kansainväliset perusasiakirjat ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevaa ohjaavaa periaatetta.

Kunnioitamme yhdistymisvapautta ja oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen. Työntekijöillämme on oikeus liittyä tai olla liittymättä ammattiliittoihin ja osallistua työehtosopimusneuvotteluihin.

Emme syrji ihmisiä iän, sukupuolen, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Pyrimme luomaan kaikille työntekijöillemme tavoitellun työpaikan, jossa heitä kohdellaan yhtäläisellä kunnioituksella ja arvokkuudella. Lisäksi edistämme yhtäläisten mahdollisuuksien ja monimuotoisuuden kulttuuria. Emme hyväksy minkäänlaista epäkunnioittavaa käytöstä, ahdistelua tai työpaikkakiusaamista.

TURVALLISUUS JA TERVEYS

Tuemme henkilöstömme työhyvinvointia pyrkien huomioimaan työn ja muun elämän välillä tarvittavan tasapainon sekä tunnistamaan työn henkiset ja fyysiset kuormitustekijät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Jokainen meistä on omalta osaltaan vastuussa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta sekä henkilökohtaisten suojavarusteiden käytöstä. Tavoitteemme on vähentää terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä työtehtävissä.

Ottelutapahtumien turvallisuus on meille tärkeää ja huomioimme turvallisuusasiat aina tapahtumien suunnittelussa.

YMPÄRISTÖ

Kotimaisen jääkiekon pääsarjajoukkueena meillä on mahdollisuus ja vastuu toimia lajimme tulevaisuuden suunnannäyttäjänä. Liiga, seura ja sen pelaajat vaikuttavat yhdessä kannattajiensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa olosuhteisiin, joissa tulevat sukupolvet lähtevät jäälle. KalPa on sitoutunut Liigan ympäristöohjelmaan edistääkseen kestävän kehityksen toteutumista talvilajiemme pelastamiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Olemme sitoutuneet kehittämään kaikkia yritystoiminnamme osa-alueita koko ajan entistä ympäristövastuullisemmaksi. Käymme säännöllisin väliajoin toimintaa läpi ja olemme vaihtaneet hankittavia tuotteita ympäristöystävällisempiin mahdollisuuksien mukaan.

Sitoudumme viestimään ympäristövastuuseen liittyvistä asioista sidosryhmillemme ja pyrimme kannustamaan myös heitä tarkastelemaan omaa toimintaansa ympäristöasioiden näkökulmasta.

YHTEISKUNTAVASTUU

Panostamme toiminnassamme yhteisöllisyyteen ja teemme yhteiskuntavastuullisia asioita alueemme hyvinvoinnin eteen. Erityisenä painopisteenä KalPan yhteiskuntavastuutyössä ovat paikalliset lapset ja nuoret. Yhteiskuntavastuutoimintamme perustuu pitkäjänteisyyteen ja sitä tehdään laajalla rintamalla koko organisaation voimin sekä yhteistyössä kumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa.

REHELLISYYS JA HYVÄT HALLINTOTAVAT

Olemme luotettava kumppani sidosryhmillemme, kuten liikekumppaneillemme, toimittajillemme ja asiakkaillemme. Kaikkien liikesuhteiden tulee perustua objektiivisiin perusteisiin.

Odotamme kalpalaisten olevan lojaaleja KalPaa kohtaan ja toimivan KalPan etujen mukaisesti. KalPan palveluksessa oleva ei saa käyttää asemaansa oman edun tavoitteluun ja tilanteista, joissa henkilökohtaiset edut voivat olla ristiriidassa KalPan edun kanssa, on pidättäydyttävä. Myös tilanteita, jotka voivat luoda vaikutelman eturistiriidasta, on vältettävä. Työntekijöiden tulee aina pystyä suoriutumaan tehtävistään objektiivisesti ja puolueettomasti.

Olemme sitoutuneet torjumaan korruptiota kaikissa sen muodoissa, kiristäminen ja lahjonta mukaan luettuina. Emme maksa lahjuksia tai muita laittomia maksuja emmekä valtuuta tällaisia maksuja saavuttaaksemme tai ylläpitääksemme liiketoimintaa.

Emme tarjoa emmekä vastaanota palveluksia, lahjoja tai etuja, joiden voitaisiin kohtuudella olettaa vaikuttavan epäasianmukaisesti päätöksentekoon tai edes luoda sellaisen vaikutelman. Pidättäydymme vieraanvaraisuudessa normaalien edustuskulujen rajoissa.

VEDONLYÖNTI

Joukkueemme jäsenet eivät osallistu itse tai edustajansa välityksellä vedonlyöntiin oman joukkueen otteluista eikä hän muutoinkaan toimi tavalla, joka asettaa hänen toimintansa tai työnantajan aseman suhteessa vedonlyöntiin tai veikkauspeleihin kyseenalaiseksi.

DOPING

Pelaajat ja muut joukkueen jäsenet ovat velvollisia noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä ja sitoutuvat olemaan käyttämättä urheilussa kiellettyjä aineita. Emme organisaationa hyväksy kiellettyjen aineiden käyttöä urheilussa.

RAHANPESU

Emme hyväksy tai edistä rahanpesua ja noudatamme rahanpesun ehkäisemistä koskevaa lainsäädäntöä kaikkialla maailmassa. Tiedämme, keitä yhteistyökumppanimme ovat. Harjoitamme liiketoimintaa vain hyvämaineisten osapuolten kanssa, jotka harjoittavat laillista liiketoimintaa ja joiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä.

TOIMEENPANO JA NOUDATTAMINEN

Yhtiön johto vastaa toimintaohjeen esittelemisestä nykyisille ja uusille työntekijöille. Tämän toimintaohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa asianmukaisiin kurinpitotoimiin.

Kannustamme kaikkia tuomaan esiin epäilyt KalPan johdolle liittyen mahdolliseen laittomaan, epäeettiseen toimintaan tai muihin väärinkäytöksiin aina, kun siihen on perusteita. Tämän linkin kautta pääset tekemään ilmoituksen, joka ohjautuu suoraan yrityksen johdolle. Ilmoituksen voit tehdä myös alla olevan QR-koodin kautta.

Tämä ohjeistus on KalPa Hockey Oy:n hallituksen hyväksymä ja sitä tullaan päivittämään tarpeen mukaan vuosittain.